Art 1
Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele verhouding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper, in welk geval de huidige voorwaarden van toepassing blijven op aanvullende wijze.
Art 2
Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging. De koop wordt gesloten tegen de op de bestelbon voorkomende prijs. De prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en exclusief enige andere taks. De prijs is aangegeven per fles. EPIKURO VOF behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen en dit enkel ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant.
Indien één van de partijen op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling zou annuleren, behoudens overmacht en omwille van motieven onafhankelijk van haar wil, behoudt de andere partij zich het recht hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van de andere partij om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden schade te vorderen, indien deze hoger is.
Art 3
De leveringsdata worden bij benadering opgegeven en kunnen geenszins aanleiding geven tot verbreking en/of schadeloosstelling.
De dranken kunnen worden geleverd in samenspraak met de klant. Voor bestellingen minder dan 350 euro exclusief BTW, wordt 15,00 euro vervoerskosten aangerekend. De levering en het transport vinden plaats op risico van de klant.
Art 4
EPIKURO VOF blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen tot de dag van de volledige betaling van de facturen. De klant erkent dat hij ten laatste op de dag van de levering deze bepaling van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk onderschreven heeft
Art 5
De conformiteit van de levering (o.a. de hoeveelheid) en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen. De klant dient tevens onverwijld doch binnen de 48u na levering EPIKURO VOF van enig zichtbaar gebrek of niet-conforme levering schriftelijk in kennis te stellen. In dat geval, is EPIKURO VOF enkel gehouden tot vervanging van de desbetreffende fles(sen) of conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 15 dagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven gemeld worden aan EPIKURO VOF. Alle geleverde dranken vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van de consument geldt minimum de wettelijke garantieregeling.
EPIKURO VOF draagt geen aansprakelijkheid voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil om, noch voor enige schade of schadegeval dat veroorzaakt is door derden of door toedoen van de klant is kunnen ontstaan, ingevolge ondermeer onjuist gebruik van de goederen of slechte bewaring van de goederen. EPIKURO VOF kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving. De aansprakelijkheid van EPIKURO VOF is, welke de fout ook en behoudens ingeval van opzet of grove schuld, in ieder geval per schadegeval steeds beperkt tot de overeengekomen prijs, exclusief BTW, die betrekking heeft op de desbetreffende geleverde goederen, met als absoluut maximum de dekking die EPIKURO VOF geniet in het kader van de door haar afgesloten verzekering.
Art 6
Behoudens anders overeengekomen, zijn de leveringen contant betaalbaar bij afhaling of levering. In geval van niet-betaling is aan de verkopen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 1% per maand verschuldigd. De gefactureerde bedragen worden in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair en onherleidbaar bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een minimum van € 50,00.
Art.7
In geval van laattijdige betaling staat het de verkoper vrij de koop te ontbinden. Hij dient dit bij aangetekend schrijven te melden. De ontbinding gaat in op de datum, vermeld op het afgiftebewijs der aangetekende zending.
Art. 8
Alle transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar EPIKURO VOF haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij EPIKURO VOF daar vrijwillig van afziet.